Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2016

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Titel

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2016 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende aktieindekset for den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.

Læs forordningen her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf).

Bemyndigelse

Kommissionen har vedtaget gennemførelsesforordningen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), særligt artikel 109a, stk. 2, litra b.

Kort introduktion

Gennemførelsesforordningen fastsætter nærmere regler for aktieindekset for den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet.

Anvendelsesdato

Gennemførelsesforordningen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Gennemførelsesforordningen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 12. november 2015.