Solvens II

Retsakter om Solvens II

Direktiver

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

  • Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)
  • Ikrafttræden: 1. januar 2016 (delvis ikrafttræden den 1. april 2015) 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) (Omnibus II)

  • Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)
  • Ikrafttræden: 1. januar 2016 (delvis ikrafttræden den 1. april 2015)

Berigtigelser

Berigtigelse af 25. juli 2014 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

  • Læs berigtigelsen her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)  

Implementering i dansk ret

Direktiv 2009/138/EF (Solvens II), som ændret ved direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) er implementeret i dansk ret ved både lov og bekendtgørelser. Nedenfor findes en oversigt over i hvilke love og bekendtgørelser direktivet er implementeret. Lovene og bekendtgørelserne kan findes i Finanstilsynets lovsamling her.

Love

Nr.

Titel

308 af 28. marts 2015

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed
(Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Læs lovforslag L 114 21. januar 2015 med bemærkninger her.

1563 af 15. december 2015

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

(Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter m.v.)

Læs lovforslag L 37 af 30. oktober 2015 med bemærkninger her.

1549 af 13. december 2016 

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

(Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)

Læs lovforslag L 39 af 13. oktober 2016 med bemærkninger her

Lovændringen er endnu ikke vedtaget 

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love

(Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)

Læs lovforslag L 10 af 4. oktober 2017 med bemærkninger her.

Der henvises desuden til de almindelige og specielle bemærkninger til lovforslagene til lovene. Lovforslagene med bemærkninger kan findes på Retsinformations hjemmeside her

Bekendtgørelser

Titel

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber
Bekendtgørelse om frister for indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner 
Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande 
Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 
Bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober om ændring af bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.
Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber
Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber 
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen
Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
Bekendtgørelse nr. 637 af 1. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
Bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber
Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.
Bekendtgørelse om grænseoverskridende coassurance-virksomhed inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område 

Supplerende europæisk regulering

Som supplement til direktiv 2009/138/EF (Solvens II), som ændret ved direktiv 2014/51/EU (Omnibus II), er der i europæisk regi vedtaget delegerede retsakter, gennemførelsesforordninger (ITS'er og RTS'er) og retningslinjer.

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

2015/35/EU

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

2016/467/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/35 vedrørende beregningen af kapitalkrav for forskellige kategorier af aktiver, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber 

 

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

(EU) 2015/460 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/461  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/461 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår processen til at træffe en fælles afgørelse om ansøgningen om at anvende en koncernintern model i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/462  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/462 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne ved tilsynsmyndighedernes godkendelse af oprettelsen af special purpose vehicles, vedrørende procedurerne ved samarbejde og udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder om special purpose vehicles samt vedrørende de formater og skemaer, der skal anvendes af special purpose vehicles til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/498  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/498 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende tilsynsmyndighedernes godkendelsesprocedurer for anvendelse af virksomhedsspecifikke parametre i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/499 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/499 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med tilsynsmyndighedernes meddelelse af godkendelse af anvendelsen af elementer af det supplerende kapitalgrundlag i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/500 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/500 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med tilsynsmyndighedernes godkendelse af anvendelsen af en matchtilpasning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/2011 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår listerne over regionale og lokale myndigheder, for hvilke det gælder, at eksponeringer mod disse behandles på samme måde som eksponeringer mod centralregeringen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/2012 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2012 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne for afgørelser om at indføre, beregne og ophæve kapitaltillæg i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/2013 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2013 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardafvigelser i forbindelse med systemer til udligning af sygdomsrisici i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/2014 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning af oplysninger til den koncerntilsynsførende samt udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/2015 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2015 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne for vurderingen af eksterne kreditvurderinger 
(EU) 2015/2016 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2016 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende aktieindekset for den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 
(EU) 2015/2017 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2017 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår justerede faktorer til at beregne kapitalkravet for valutarisici for valutaer, der er bundet til euroen, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/2450  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/2451  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til og strukturen af tilsynsmyndighedernes offentliggørelse af specifikke oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EU) 2015/2452 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Retningslinjer fra EIOPA

Retningslinjerne kan findes i samtlige sprogversioner på EIOPA's hjemmeside her. I denne lovsamling henvises kun til den danske og den engelske version af retningslinjerne.

Solvens II-retningslinjer

Nr.

Titel

EIOPA-BoS-14/146

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

EIOPA-BoS-14/165

Retningslinjer for grænser for aftaler

EIOPA-BoS-14/166 Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser
EIOPA-BoS-14/167  Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag
EIOPA-BoS-14/168  Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag 
EIOPA-BoS-14/169   Retningslinjer for ring-fenced funds
EIOPA-BoS-14/170  Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser 
EIOPA-BoS-14/171  Retningslinjer for en se-igennem-metode
EIOPA-BoS-14/172   Retningslinjer for basisrisiko 
EIOPA-BoS-14/173  Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici 
EIOPA-BoS-14/174  Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen
EIOPA-BoS-14/175  Retningslinjer for anvendelse af modulet for livsforsikringsrisici 
EIOPA-BoS-14/176  Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici 
EIOPA-BoS-14/177  Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne 
EIOPA-BoS-14/178  Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre 
EIOPA-BoS-14/179 

Retningslinjer for tilsynsprocessen 

EIOPA-BoS-14/180   Retningslinjer for brug af interne modeller 
EIOPA-BoS-14/181  Retningslinjer for koncernsolvens
EIOPA-BoS-14/182  Retningslinjer for metoder til ækvivalensvurderinger udført af nationale tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens II
EIOPA-BoS-14/253  Retningslinjer for ledelsessystem 
EIOPA-BoS-14/259  Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens (ORSA)
EIOPA-BoS-15/106  Retningslinjer for metoder til beregning af markedsandele til rapportering 
EIOPA-BoS-15/107  Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet 
EIOPA-BoS-15/108  Retningslinjer for forlængelse af genopretningsperioden i usædvanlige ugunstige situationer
EIOPA-BoS-15/109  Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse 
EIOPA-BoS-15/110  Retningslinjer for tilsynet med filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 
EIOPA-BoS-15/111  Retningslinjer for gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende langsigtede garantier
EIOPA-BoS-15/112 Retningslinjer for udveksling af oplysninger på systematisk vis i kollegier 
EIOPA-BoS-15/113  Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

 

Solvens II - Forberedende retningslinjer  

EIOPA/CP/13/08 Retningslinjer for ledelsessystem 
EIOPA/CP/13/09  Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSA-principperne
EIOPA/CP/13/010  Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 
EIOPA/CP/13/011 Retningslinjer for præ-ansøgningsproces for interne modeller

Standardisering 

EIOPA-BoS-14/026 Retningslinjer for brugen af identifikation for juridiske enheder (LEI)

Forbrugerbeskyttelse 

EIOPA/BoS/12/069 Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling

 

Bilateral aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedr. forsikring og genforsikring

Læs aftalen her på dansk og på engelsk.

Aftalen indeholder bestemmelserne om koncerntilsyn, genforsikring og en tilsynsramme mellem tilsynsmyndighederne.

Aftalen fastlægger betingelserne for koncerntilsyn med parternes respektive forsikrings- og genforsikringskoncerner. Det aftales, at koncerntilsyn sker i hjemlandet. Det er dog muligt for værtslandet, at foretage tilsynsreaktioner efter procedurer lig dem der kendes fra Solvens II-kollegier. 

I forhold til genforsikring så eliminerer aftalen, under visse betingelser, krav om sikkerhedsstillelse og lokale tilstedeværelseskrav for EU- og USA-genforsikringsselskaber, der opererer på hinandens markeder.

Endeligt indeholder aftalen bestemmelser (og et standardaftalememorandum) om udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne.