MiFID II & MiFIR lovtekster

Adgang til nationale og internationale regler for handel med finansielle instrumenter i EU.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, finder senest anvendelse fra 3. januar 2018.

  • Læs direktivet i konsolideret udgave her på dansk og her på engelsk

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. Finder anvendelse fra 3. januar 2018.

  • Læs forordningen i konsolideret udgave her på dansk og her på engelsk

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2017/566  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner med henblik på at forhindre ureglementerede handelsvilkår
2017/568  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle instrumenters optagelse til handel på regulerede markeder.
2017/569   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for suspension af handelen med finansielle instrumenter og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen. 
2017/570  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for afgørelsen af, hvorvidt et marked er væsentligt for så vidt angår likviditet, med hensyn til underretninger om en midlertidig suspension af handelen
2017/571  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner
2017/572   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af levering af før- og efterhandelsoplysninger og detaljeringsgraden af oplysninger. 
2017/573  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav, der skal sikre retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer
2017/574  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure
2017/575  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner
2017/576  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om investeringsselskabers årlige offentliggørelse af oplysninger om handelssteders identitet og kvaliteten af ordreudførelsen
2017/577  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger. 
2017/578  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af krav til aftaler og ordninger om prisstillelse
2017/579   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om derivatkontrakters direkte, væsentlige og forudsigelige virkning i Unionen og forhindring af omgåelse af regler og forpligtelser.  
2017/580   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter.  
2017/581   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende clearingadgang for markedspladser og centrale modparter. 
2016/582   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kravet om at cleare derivater, der handles på regulerede markeder, og af fristerne for clearingaccept. 
2017/583  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater. 
2017/584  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser
585/2016   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte.  
2017/586  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser
2017/587  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator. 
2017/588  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds
2017/589  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel
2017/591  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater
2017/592  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for, hvornår en aktivitet kan anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet
2017/593  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser. 
2016/590 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder.   
2016/2020  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kriterier til bestemmelse af, om derivater omfattet af clearingforpligtelsen bør omfattes af handelsforpligtelsen. 
2016/2021 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang vedrørende benchmarks
2016/2022 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger med henblik på registrering af tredjelandsselskaber og formatet for de oplysninger, der skal gives til kunder.

 

Gennemførselsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

 2017/1093  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for investeringsselskabers og markedsoperatørers positionsrapporter
 2017/988  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for samarbejdsordninger med en markedsplads, hvis operationer er af væsentlig betydning i et værtsland
 2017/1005  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for meddelelser om og offentliggørelse af suspension og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
 2017/1110  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
 2017/953  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for positionsrapporter fra investeringsselskaber og markedsoperatører, der driver markedspladser, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
 2017/980  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU
 2017/981  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre kompetente myndigheder forud for meddelelse af tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU
 2017/1111  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurer og fremsendelsesformer for oplysninger om sanktioner og foranstaltninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU
2016/824

Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters og organiserede handelsfaciliteters funktion og meddelelsen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter.

 Delegerede retsakter

Nr.

Titel

 2017/569 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for suspension af handelen med finansielle instrumenter og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen
 2017/590 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder
 2017/585 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
 2017/575 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner
 2017/1018 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende
 2017/586 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser
2017/565 

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv. 

2017/567   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner.  

 

Retningslinjer og Q&A's

Nr.

Titel

ESMA35-43-349

MiFID II Q&A om investorbeskyttelse         

ESMA70-872942901-35  MiFID II og MiFIR Q&A om transparens – April 2017 
ESMA70-872942901-28  MiFID II og MiFIR Q&A om råvarederivativer – April 2017 
ESMA70-1861941480-56  MiFID II og MiFIR Q&A om MiFIR datarapportering – April 2017
ESMA70-872942901-38  MiFID II og MiFIR Q&A om markedsstrukturer – April 2017 
ESMA/2016/574  ESMA’s Guidelines om praksis for krydssalg – juli 2016 
ESMA/2015/1787  ESMA’s Guidelines om komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån - februar 2016 
ESMA/2016/1452  ESMA’s Guidelines om transaktionsrapportering, ordreregistrering og synkronisering af forretningsure – oktober 2017
ESMA70-872942901-63  ESMA’s Guidelines om kalibrering, offentliggørelse og rapportering af suspension af handel – april 2017 
Under udarbejdelse  ESMA’s Guidelines om markedsoperatørers ledelsesorganer og dataindberetningstjenester  
Under udarbejdelse  ESMA’s udkast til guidelines for MiFID II produkt styringskrav 
ESMA/2015/753  ESMA’s Guidelines om viden og kompetence – april 2015 

  

Høringsdokumenter om implementeringen af MiFID II og MiFIR

Nr.

Titel

ESMA/2014/1570

ESMAs konsultationspapir – december 2014

ESMA/2014/1570 ESMAs konsultationspapir Annex A – december 2014.
High level cost-benefit-analysis draft technical standards (MiFID/MiFIR)
ESMA/2014/549  ESMAs konsultationspapir – maj 2014 
ESMA/2014/548  ESMAs diskussionspapir – maj 2014 

  

ESMA’s lovanbefalinger (technical advice on delegated acts) og lovudkast (draft regulatory and implementing technical standards) til MiFID II og MiFIR

Nr.

Titel

ESMA /2014/1569

ESMA’s tekniske råd til Kommissionen for MiFID II og MiFIR - December 2014

ESMA/2015/1464 ESMA’s Final Report om udkast RTS og ITS for MiFID II og MiFIR - September 2015
ESMA/2015/1464  ESMA Final Report om udkast RTS og ITS for MiFID II og MiFIR (Annex I) - September 2015 
ESMA/2015/1464  ESMA’s Cost Benefit Analyse om udkast RTS og ITS for MiFID II og MiFIR (Annex II) - September 2015 
ESMA/2015/1858 ESMA’s Final Report om udkast ITS for MiFID II - December 2015
ESMA/2016/1451  ESMA Final Report om transaktionsrapportering, ordreregistrering og synkronisering af forretningsure – oktober 2016 
ESMA/2015/1886  ESMA’s Final Report om guidelines for vurderingen af viden og kompetence – december 2015 

 

Læs mere om kravene til markeder og handlen med finansielle instrumenter her.