MiFID II & MiFIR lovtekster

Adgang til nationale og internationale regler for handel med finansielle instrumenter i EU.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, finder senest anvendelse fra 3. januar 2018.

  • Læs direktivet i konsolideret udgave her på dansk og her på engelsk

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. Finder anvendelse fra 3. januar 2018.

  • Læs forordningen i konsolideret udgave her på dansk og her på engelsk

ESMA værktøj 

ESMA har inkluderet MiFIR og MiFID II i deres INTERACTIVE SINGLE RULEBOOK (ISRB). Her er det muligt at finde al niveau 2 og 3 regulering i relation til niveau 1. 

Man kan således se og finde relevante implementerings ("IA") eller delegerede retsakter ("DA") vedtaget af Europa-Kommissionen (herunder tekniske standarder udviklet af ESMA og godkendt af Europa-Kommissionen: "RTS" eller "ITS") samt retningslinjer ("GL" ), Udtalelser ("OP") og Q & As ("Q&As) udstedt af ESMA under hver artikel i hhv. MiFIR og MiFID II.

Link til MiFIR

Link til MiFID II

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/2020 
 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kriterier til bestemmelse af, om derivater omfattet af clearingforpligtelsen bør omfattes af handelsforpligtelsen. 
2016/2021
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang vedrørende benchmarks. 

2016/2022
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger med henblik på registrering af tredjelandsselskaber og formatet for de oplysninger, der skal gives til kunder.
2017/566  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner med henblik på at forhindre ureglementerede handelsvilkår
2017/568  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle instrumenters optagelse til handel på regulerede markeder.
2017/569   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for suspension af handelen med finansielle instrumenter og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen. 
2017/570  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for afgørelsen af, hvorvidt et marked er væsentligt for så vidt angår likviditet, med hensyn til underretninger om en midlertidig suspension af handelen
2017/571  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner
2017/572   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af levering af før- og efterhandelsoplysninger og detaljeringsgraden af oplysninger. 
2017/573  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav, der skal sikre retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer
2017/574  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure
2017/575  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner
2017/576  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om investeringsselskabers årlige offentliggørelse af oplysninger om handelssteders identitet og kvaliteten af ordreudførelsen
2017/577  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger. 
2017/578  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af krav til aftaler og ordninger om prisstillelse
2017/579   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om derivatkontrakters direkte, væsentlige og forudsigelige virkning i Unionen og forhindring af omgåelse af regler og forpligtelser.  
2017/580   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter.  
2017/581   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende clearingadgang for markedspladser og centrale modparter. 
2017/582   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kravet om at cleare derivater, der handles på regulerede markeder, og af fristerne for clearingaccept. 
2017/583  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater. 
2017/584  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser
2017/585   Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte.  
2017/586  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser
2017/587  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator. 
2017/588  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds
2017/589  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel
2017/591  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater
2017/592  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for, hvornår en aktivitet kan anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet
2017/593  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser. 
2017/590 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder.   
2017/1799 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår fritagelsen for visse tredjelandes centralbanker fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forbindelse med udøvelsen af penge- og valutapolitikken og politikken for finansiel stabilitet
2017/2154 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger
2017/2417 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater
2018/63 Om ændring af delegerede forordning (EU) 2018/571 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende meddelelse af tilladelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner

 

Gennemførselsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/824  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters og organiserede handelsfaciliteters funktion og meddelelsen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter.
2017/953  Ogennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for positionsrapporter fra investeringsselskaber og markedsoperatører, der driver markedspladser, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
2017/980 Ogennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU
2017/981  Ogennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre kompetente myndigheder forud for meddelelse af tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU
2017/988  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for samarbejdsordninger med en markedsplads, hvis operationer er af væsentlig betydning i et værtsland
2017/1005  Ogennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for meddelelser om og offentliggørelse af suspension og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
2017/1093 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for investeringsselskabers og markedsoperatørers positionsrapporter
2017/1110 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
2017/1111 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurer og fremsendelsesformer for oplysninger om sanktioner og foranstaltninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

2017/1944

Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -skemaer og -procedurer for samråd mellem relevante kompetente myndigheder i forbindelse med underretningen om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU
2017/1945 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for underretninger fra og til investeringsselskaber, som ansøger om eller har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU
2017/2382 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

 Delegerede retsakter

Nr.

Titel

2017/565 
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv. 
2017/567  
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner.  
2017/569 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for suspension af handelen med finansielle instrumenter og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen
2017/586 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser
2017/575 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner
2017/585 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
2017/590 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder
2017/1018 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende
2017/1799 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår fritagelsen for visse tredjelandes centralbanker fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forbindelse med udøvelsen af penge- og valutapolitikken og politikken for finansiel stabilitet
2017/1946 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en udtømmende liste over de oplysninger, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab
2017/2194 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår pakkeordrer
2017/2294

Om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation af definitionen af systematiske internalisatorer, jf. direktiv 2014/65/EU

2019/443 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen
2019/442 Om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser
2019/462 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

 

Retningslinjer og Q&A's

Nr.

Titel

ESMA70-156-869
ESMA’s Guidelines om definitionen af derivater som omhandlet i C6 og C7 i bilag I til MiFID II – juni 2019
ESMA35-43-349

MiFID II Q&A om investorbeskyttelse         

ESMA70-872942901-35
MiFID II og MiFIR Q&A om transparens – januar 2019
ESMA70-872942901-36
MiFID II og MiFIR Q&A om råvarederivativer – januar 2019
ESMA70-1861941480-56  MiFID II og MiFIR Q&A om MiFIR datarapportering – april 2017
ESMA70-872942901-38  MiFID II og MiFIR Q&A om markedsstrukturer – april 2017 
ESMA/2016/574  ESMA’s Guidelines om praksis for krydssalg – juli 2016 
ESMA/2015/1787  ESMA’s Guidelines om komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån - februar 2016 
ESMA/2016/1452  ESMA’s Guidelines om transaktionsrapportering, ordreregistrering og synkronisering af forretningsure – oktober 2017
ESMA70-872942901-63  ESMA’s Guidelines om kalibrering, offentliggørelse og rapportering af suspension af handel – april 2017 
ESMA70-154-271
ESMA’s Guidelines om markedsoperatørers ledelsesorganer og dataindberetningstjenester  
ESMA35-43-620
ESMA’s udkast til guidelines for MiFID II produkt styringskrav 
ESMA/2015/753  ESMA’s Guidelines om viden og kompetence – april 2015 

  

Høringsdokumenter om implementeringen af MiFID II og MiFIR

Nr.

Titel

ESMA/2014/1570

ESMAs konsultationspapir – december 2014

ESMA/2014/1570 ESMAs konsultationspapir Annex A – december 2014.
High level cost-benefit-analysis draft technical standards (MiFID/MiFIR)
ESMA/2014/549  ESMAs konsultationspapir – maj 2014 
ESMA/2014/548  ESMAs diskussionspapir – maj 2014 

  

ESMA’s lovanbefalinger (technical advice on delegated acts) og lovudkast (draft regulatory and implementing technical standards) til MiFID II og MiFIR

Nr.

Titel

ESMA /2014/1569

ESMA’s tekniske råd til Kommissionen for MiFID II og MiFIR - December 2014

ESMA/2015/1464 ESMA’s Final Report om udkast RTS og ITS for MiFID II og MiFIR - September 2015
ESMA/2015/1464  ESMA Final Report om udkast RTS og ITS for MiFID II og MiFIR (Annex I) - September 2015 
ESMA/2015/1464  ESMA’s Cost Benefit Analyse om udkast RTS og ITS for MiFID II og MiFIR (Annex II) - September 2015 
ESMA/2015/1858 ESMA’s Final Report om udkast ITS for MiFID II - December 2015
ESMA/2016/1451  ESMA Final Report om transaktionsrapportering, ordreregistrering og synkronisering af forretningsure – oktober 2016 
ESMA/2015/1886  ESMA’s Final Report om guidelines for vurderingen af viden og kompetence – december 2015 

 

Læs mere om kravene til markeder og handlen med finansielle instrumenter her.

 

Implementering ("IA") eller delegerede retsakter ("DA") vedtaget af Europa-Kommissionen (herunder tekniske standarder udviklet af ESMA og godkendt af Europa-Kommissionen: "RTS" eller "ITS") samt retningslinjer ("GL" ), Udtalelser ("OP") og Q & As ("Spørgsmål og Svar") udstedt af ESMA.
Implementering ("IA") eller delegerede retsakter ("DA") vedtaget af Europa-Kommissionen (herunder tekniske standarder udviklet af ESMA og godkendt af Europa-Kommissionen: "RTS" eller "ITS") samt retningslinjer ("GL" ), Udtalelser ("OP") og Q & As ("Spørgsmål og Svar") udstedt af ESMA.
Implementering ("IA") eller delegerede retsakter ("DA") vedtaget af Europa-Kommissionen (herunder tekniske standarder udviklet af ESMA og godkendt af Europa-Kommissionen: "RTS" eller "ITS") samt retningslinjer ("GL" ), Udtalelser ("OP") og Q & As ("Spørgsmål og Svar") udstedt af ESMA.