Markedsmisbrug

Markedsmisbrugsforordningen ("MAR") finder anvendelse fra den 3. juli 2016.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016.

Læs forordning 2014/596 her på dansk og på engelsk

Læs forordning 2016/1011 her på dansk og på engelsk

Læs forordning 2016/1033 her på dansk og på engelsk

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven 632 af 08/06/2016 § 1

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

2016/1052 Om betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger
2016/960 Om hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger
2016/959 Om markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne
2016/958 Om fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter
2016/957 Om passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner  

2016/909

Om indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser

2016/908 Om de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf
2016/522  Om en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (Indikatorer for markedsmisbrug, kompetent myndighed vedr. udsættelse, handel i lukkede vinduer, indberetningspligtige transaktioner mv.)

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

 2017/1158/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og skemaer til brug for kompetente myndigheder ved udveksling af oplysninger med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014.
2016/1055 Om de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden
2016/523 Om format og skema, hvori de ledende medarbejderes transaktioner skal indberettes og offentliggøres

2016/378

Om  tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder

2016/347

Om det præcise format for insiderlister og ajourføring af insiderlister          

Gennemførelsesdirektiv

Nr.

Titel

2015/2392

Om indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder (Whistleblower-ordninger)

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA70-145-11 Q&A on the Market Abuse Regulation
ESMA/2016/724 ESMA's meddelelse om art. 4 i markedsmisbrugsforordningen vedr. notifikationer og liste over finansielle instrumenter
ESMA/2016/1478 ESMA's MAR-retningslinjer ang. Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden
ESMA/2016/1477 ESMA's MAR-retningslinjer ang. Personer, der modtager markedssonderinger
ESMA/2016/1480 ESMA's MAR-retningslinjer ang. Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater
ESMA/2016/162  ESMA's draft guidelines on the Market Abuse Regulation (Markedssonderinger og udsættelse af offentliggørelse af intern viden)
ESMA/2015/1455 ESMA's draft technical standards on the Market Abuse Regulation

ESMA/2015/224  

ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation