IORP

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed

Ikrafttræden: 22. september 2005

Kort introduktion

Direktivet, som er implementeret i lov om tilsyn med firmapensionskasser, stiller en række krav til driften af firmapensionskasser og tilsynet hermed.

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

643/201/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter, der er relevante for arbejdsmarkedspensionsordninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF