CSDR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012

Læs forordningen på dansk her

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., der træder i kraft når Erhvervs- og vækstministeren bestemmer det. 1490 af 23/12/2014 § 2

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2017/393 Gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne og procedurerne for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliserede afviklinger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014
2017/394/EU Gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014

Reguleringsmæssige tekniske standarder 

Nr.

Titel

2017/586/EU Reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser
2017/587/EU Reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator
2017/588/EU Reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds
2017/390 Reguleringsmæssige tekniske standarder om visse tilsynsmæssige krav for værdipapircentraler og udpegede kreditinstitutter, der leverer bankmæssige accessoriske tjenesteydelser
2017/391 Reguleringsmæssige tekniske standarder om yderligere præcisering af indholdet af indberetningen af internaliserede afviklinger
2017/392 Reguleringsmæssige tekniske standarder for krav vedrørende tilladelse, tilsyn og drift i forbindelse med værdipapircentraler

 Delegerede forordninger

Nr.

Titel

389/2017
Supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår parametrene for beregning af bøder for afviklingsfejl samt CSD'ers aktiviteter i værtslande

ESMA’s lovanbefalinger (technical advice on delegated acts) og lovudkast (draft regulatory and implementing technical standards) til CSDR

Nr.

Titel

ESMA70-151-298

ESMA’s retningslinjer ang. En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser - Juni 2017

ESMA70-151-294

ESMA's retningslinjer ang. Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse - Juni 2017

ESMA70-151-435 ESMA's retningslinjer ang. Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 - Marts 2018
ESMA70-708036281-67 ESMA's retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD’s) væsentlige betydning for værtslandet - Marts 2018
ESMA70-708036281-66 ESMA's retningslinjer om fremgangsmåden for beregning af indikatorerne til fastsættelse af de mest relevante afregningsvalutaer