AMLD 4

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EØS-relevant tekst).

Læs direktivet her på dansk og engelsk 

Kort introduktion

Direktivet har til hensigt at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ved at forebygge, at det finansielle marked misbruges til disse formål. Direktivet søger at styrke EU’s regler og at sikre deres sammenhæng med globale standarder i internationale anbefalinger vedtaget af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 25/06/2015

Anvendelsesdato: 26/06/2017

 

Retningslinjer og henstillinger fra ESA'erme

Nr.

Titel

ESA/2016/72

Fælles retningslinjer for kendetegnene ved en risikobaseret tilgang til tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og de skridt, der skal tages, når der føres tilsyn på et risikofølsomt grundlag.

ESA/JC/2017/37 Retningslinjer for risikofaktorer.
ESA/JC/2017/16 Fælles retningslinjer i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2015/847 om de foranstaltninger, betalingsformidlere bør træffe med henblik på at konstatere, om oplysninger om betaler eller betalingsmodtager mangler eller er ufuldstændige, og de procedurer, de bør indføre for at håndtere en pengeoverførsel, som mangler de krævede oplysninger.