Den danske EU-beslutningsprocedure

Første del af proceduren indebærer et nært samarbejde mellem de forskellige dele af centraladministrationen. Anden del af proceduren indebærer, at regeringens holdning til spørgsmål af væsentlig betydning forelægges for Folketingets Europaudvalg (FEU).

1. Generelt

Formålet med den danske EU-beslutningsprocedure er at skabe enighed om den danske EU-politik for at varetage danske interesser bedst muligt. Proceduren er todelt og dækker dels over en proces internt i regeringen, dels over en proces i forhold til Folketingets Europaudvalg. 

Første del af proceduren indebærer et nært samarbejde mellem de forskellige dele af centraladministrationen. Anden del af proceduren indebærer, at regeringens holdning til spørgsmål af væsentlig betydning forelægges for Folketingets Europaudvalg (FEU).

Proceduren for fastlæggelse af regeringens holdning har tre niveauer.  

 

  1. Specialudvalgene (består af interesseorganisationer),
  2. EU-udvalget (har ansvaret for koordination på embedsmandsniveau) og
  3. Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg (hvor den politiske koordination finder sted).

Når EU-sager skal forelægges for Folketinget, sker det i Folketingets Europaudvalg (FEU).

2. Kommissionen fremsætter et forslag

Når Kommissionen oversender sit forslag til Rådet og Europa-Parlamentet, er forslaget officielt fremsat. Ved denne fremsættelse begynder en nøje fastlagt beslutningsproces i Danmark.

3. Orientering af Folketinget

I dag forelægges stort set alle EU-sager for Folketingets Europaudvalg til orientering eller forhandlingsoplæg med det formål at opnå et forhandlingsmandat fra Folketinget.

Forhandlingsmandatet skal indhentes så tidligt som muligt - oftest før det er sat officielt på dagsordenen til et Rådsmøde.

4. Høring af interesserede parter

Ved høring over et direktivudkast sendes udkastet til de myndigheder og organisationer mv., som vil blive berørt af en lovregulering (høringsparterne), med anmodning om deres bemærkninger inden en nærmere angivet frist. Høringen bør så vidt muligt gennemføres før forelæggelse for Folketinget.

5. EU-specialudvalget for den finansielle sektor 

Den danske holdning til de retsakter, der skal vedtages af EU's Ministerråd, forberedes i ét af de 30 specialudvalg, som er en del af den forberedende EU-procedure i centraladministrationen. Specialudvalget for den Finansielle sektor er specialudvalget for Finanstilsynets område.

Alle sager skal som udgangspunkt håndteres i specialudvalget. Specialudvalgets holdning og indstillinger kan koordineres enten ved skriftlig høring eller gennem afholdelse af specialudvalgsmøde. 

6. Behandlingen i Ministerrådet og Europa-Parlamentet

Efter at dansk holdning er afstemt mellem ministerierne og input er indhentet fra interessenter, skal der hentes et forhandlingsmandat fra Folketinget, så der er et flertal bag den danske holdning. Forhandlingsmandatet opnås i Folketingets Europaudvalg (FEU). Samtidig med udarbejdelsen af materiale til FEU foregår der parallelt møder i Rådsarbejdsgrupperne og i COREPER.

 

  • 6.1 Rådsarbejdsgrupper


    Efter Kommissionen har sendt et forslag til Rådet foregår forhandlingerne i Rådets arbejdsgrupper. Der findes 24 Rådsarbejdsgrupper under ØEMs ressort . Medlemmer af arbejdsgrupperne er embedsmænd, der til dagligt arbejder med det givne område, eller det kan være attacheen fra den faste repræsentation, der deltager. I Rådsarbejdsgruppen diskuteres en retsakts indhold og medlemslandene får et indtryk af de andre landes holdning til den givne sag, hvilket kan give en klar fornemmelse af, om en retsakt vil blive vedtaget eller ej, og herunder om det vil være formålstjenstligt at indgå i alliancer og samlet forsøge at påvirke Kommissionen i en anden retning.

  • 6.2 COREPER


    COREPER (Comité Representation Permanente) består af ambassadører fra de faste repræsentationer i Bruxelles. I COREPER drøfter embedsmændene de politiske spørgsmål, som er sat på dagsordenen for rådsmødet, forud for selve rådsmødet og forsøger at blive enige om sagerne i videst muligt omfang.

 

7. Vedtagelse af et forslag

Forhandlingsprocessen kan strække sig over længere tid. Kommissionens forslag skal godkendes i såvel Rådet som i Europa-Parlamentet. Herefter bliver der sat en tidsfrist for forslagets implementering i national lovgivning. Det vedtagne forslag sendes sluttelig til oversættelse til alle officielle EU-sprog.

For yderligere oplysninger om EU og procedurer se mere hos

EU-Oplysningen