Forbruger FAQ

Finanstilsynet ønsker at give den bedste vejledning om generelle finansielle regler på forbrugerområdet. Nedenfor er samlet de oftest stillede spørgsmål på området.

Emner:

Konti til erhvervsvirksomheder

Har virksomheder ret til at få en konto?
Nej, du har ikke krav på, at banken opretter en konto til din virksomhed. Banken må også gerne tage et gebyr i forbindelse med oprettelsen og driften af en sådan konto. Finans Danmark, som er bankernes interesseorganisation har dog opfordret bankerne til at oprette erhvervskonti.
Kan banken bestemme, at jeg ikke må bruge min private konto til min erhvervsvirksomhed?
Ja, det kan banken godt bestemme. Du har ikke krav på at få en konto til brug for din erhvervsvirksomhed. Du har kun krav på en privat konto. Hvis du derfor ikke stopper med at anvende din private konto erhvervsmæssigt, når banken har anmodet dig om det, så har banken ret til at opsige din private konto.
Har jeg ret til en privatkonto i banken?
Ja, du har ret til enten én basal indlånskonto eller én basal betalingskonto, så længe du ikke bruger den erhvervsmæssigt. På en basal betalingskonto skal du kunne indsætte og hæve kontanter, modtage kontoverførsler og have adgang til et betalingskort med saldokontrol. En basal betalingsionto skal give dig adgang til indsætte og hæve penge, anvende betalingservice overføre og modtage overførsler og adgang til netbank.
Kan jeg klage over, at banken nægter at åbne en privatkonto?
Ja, du kan klage til den klageansvarlige i banken - alle finansielle virksomheder skal have en klageansvarlig. Kontaktinformationerne på den klagesansvarlige skal fremgå af virksomhedens hjemmeside. Hvis du ikke er tilfreds med bankens svar, kan du indbringe en klage for Det finansielle ankenævn. Finanstilsynet behandler ikke konkrete tvister/sager. Men du er altid velkommen til at skrive til os, da vi fører tilsyn med finansielle virksomheders generelle overholdelse af den finansielle regulering. Hvis en bank afviser at oprette en konto med ulovlige begrundelser, vil Finanstilsynt kunne tage sagen op.
Skal bankerne have kontantkasser?
Bankerne har ikke pligt til at have kontantkasser, hvor deres kunder kan hæve penge ved personligt fremmøde. Som kunde skal man selvfølgelig have adgang til at hæve kontanter, men det er tilstrækkeligt, at dette kan ske ved en hæveautomat. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at bankerne skal give deres kunder adgang til at få et betalingskort.
Hvad er en basal indlånskonto?
En basal indlånskonto er en konto som kan benyttes til at hæve og indsætte kontanter, gennemføre betalingstransaktioner med et debetkort med saldokontrol og modtage betlingstransaktioner. En bank kan ikke uden individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en privat kunde. En bank kan dog nægte at oprette eller videreføre en basal indlånskonto, hvis det er sagligt begrundet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en kunde optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrigt kunder og/eller ansatte, hvis kontoen anvendes til ulovlige formål, eller hvis kunden ikke vil udlevere de oplysninger, som pengeinstiuttet skal indhente for at efterleve hvidvaskloven. En bank kan ikke nægte at oprette en basal indlånskonto, fordi kunden ikke vil give oplysning om gæld eller med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI.
Hvad er en basal betalingskonto?
En basal betalingskonto er en konto, hvor en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, anvende betalingsservice, få tilknyttet et betalingskort og få adgang til netbank. Banker skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, medmindre åbningen af en sådan konto vil føre til overtrædelse af reglerne om hvidvask. Banken kan dog i visse tilfælde afslå at oprette en basal betalingskonto, f.eks. hvis forbrugeren ikke kan påvise en reel interesse i at åbne en basal betalingskonto, forbrugeren allerede har en betalingskonto i Danmark, forbrugeren har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte. Retten til at få en bassal betalingskonto omfatter alle forbrugere med lovligt ophold i et EU/EØS-land samt visse andre, f.eks. asaylansøgere, der ikke har opfholdstilladelse, men ikke kan udsendes.
Må banken foretage modregning?
En bank må som udgangspunkt godt modregne, hvis betingelserne for modregning er opfyldt. Hvis du skylder din bank penge, og kravet er forfaldent, kan banken modregne i dit indestånde på en konto, ligesom hvis du selv kunne hæve pengene. Banken må dog ikke modregne, så du ikke længere har penge til at have et beskedent hjem og en beskeden levefod. Det betyder, at bankerne som udgangspunkt ikke må modregne i sociale ydelser. Hvis din bank ikke må modregne gæld, så betyder det dog ikke, at gælden ophører med eksistere, og at banken kan kræve morarenter.
Jeg skylder banken penge, men må de bare hæve de penge, som jeg skal bruge til at betale regninger og mad med?
En bank må som udgangspunkt godt hæve penge på din konto, hvis betingelserne for modregning er opfyldt. Hvis du skylder din bank penge og kravet er forfaldent, kan banken modregne i dit indestånde på en konto, hvis du selv kunne hæve pengene. Banken må dog ikke modregne, så du ikke længere har penge til at have et beskedent hjem og en beskeden levefod. Det betyder , at bankerne som udgangspunkt ikke må modregne i sociale ydelser. Hvis din bank ikke må modregne gæld, så betyder det dog ikke, at gælden ophører med eksistere, og at banken kan kræve morarenter.
Må banken modregne det jeg skylder dem i min kontanthjælp, førtidspension eller andre sociale ydelser?
Banken må ikke modregne, så du ikke længere har penge til at have et beskedent hjem og en beskeden levefod. Det betyder også, at bankerne som udgangspunkt ikke må modregne i sociale ydelser. Selvom din bank ikke må modregne gæld, så betyder det dog ikke, at gælden ophører med eksistere, og at banken kan kræve morarenter.
Er der særlige regler for pensionisters belåning af deres bolig?
Nej. Det er der ikke. Der gælder for alle låntagere et krav om, at långiver skal foretage en kreditværdighedsvurdering for at sikre, at der er plads til at optage lånet i låntagers økonomi, og at låntager er i stand til at betale afdrag og renter. Pensionister vil ofte opleve en indtægtsnedgang i forbindelse med, at de forlader arbejdslivet. Dette skal långiver tage højde for, når lånet ydes, bl.a. ved at sikre, at lånet vil kunne indfries med salg af den pantsatte ejendom. Det gøres ofte ved at begrænse belåningen til 60% af ejendommens værdi, hvis der skal ydes lån med afdragsfrihed og variabel rente. Låntager kan have formue eller letomsættelige aktiver, og ønske om at optage fastforrentet lån med afdrag, som gør det ubetænkeligt at yde lån længere op til lånegrænsen, men det er en konkret vurdering.
Hvordan er mit indlån sikret i tilfælde af, at min bank går konkurs?
Hvis en dansk bank går konkurs, så dækkes indskud op til 100.000 euro (svarende til ca. 745.000 kr.) af den såkaldte Garantiformue. Danske pengeinstitutter skal være tilsluttet og yde bidrag til Garantiformuen. Det gælder også danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme uden for EU. Danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme i andre EU-lande eller lande, som EU har indgået en aftale med på det finansielle område, er tilsluttet den garantiordning, som gælder i instituttets hjemland. Hvis du har indskud i en dansk filial af et pengeinstitut, der har hjemland f.eks. i Sverige, vil dit indskud derfor være dækket af den svenske indskydergarantiordning. Indskud i Bank Norwegian er f.eks. dækket af den norske indskydergarantiordning. En række filialer i Danmark af europæiske banker har dog tilsluttet sig Garantiformuens dækning som supplement til den dækning, der ydes af garantiordningen i institutternes hjemlande. Læs mere om Garantiformuen.