Orientering om indberetning af nøgletal for fondsmæglerselskaber

Den nye europæiske lovgivning om investeringsselskaber trådte i kraft 26. juni 2021. Lovgivningen fastsætter tilsynsmæssige krav og rammer for fondsmæglerselskaber, der er målrettet og afstemt med fondsmæglerselskabernes forskellige forretningsmodeller og risikoprofiler samt størrelse. Rammer og krav omfatter bl.a. indberetninger til Finanstilsynet.

 
Investment Firms Directive (IFD) er implementeret i dansk ret via lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og aktiviteter, mens Investment Firms Regulation (IFR) finder direkte anvendelse. 

Med den nye lovgivning følger nye pligter for indberetning af nøgletal for fondsmæglerselskaberne. For visse fondsmæglerselskaber sker indberetning kvartalsvis og første gang pr. 30. september 2021. Alle fondsmæglerselskaber skal desuden indberette pr. 30. december. Finanstilsynet har udarbejdet to vejledninger, der skal hjælpe fondsmæglerselskaberne med at leve op til forpligtelsen.

Finanstilsynet har udarbejdet to nye informationsskrivelser, der skal hjælpe de danske fondsmæglerselskaber med at leve op til de nye forpligtelser om indberetning af nøgletal. 

Den ene skrivelse beskriver den nye klassificering af fondsmæglerselskaber, der følger af den nye europæiske lovgivning. 

Den nye lovgivning indebærer bl.a. en ny opgørelse af kapitalkravene i fondsmæglerselskaberne. Kapitalkravene er baseret på en klassificering af selskaberne, hvor klassificeringen er bestemt af selskabernes størrelse og arten af deres investeringsservice og -aktiviteter. Skrivelsen beskriver de kriterier, der ligger til grund for klassificeringen. Klassificeringen er ligeledes vigtig, fordi oplysnings- og indberetningsforpligtelsen er forskellig for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Fondsmæglerselskaberne bliver i den nye lovgivning opdelt i tre klasser. 

Klasse 1 er de største og systemisk vigtige fondsmæglerselskaber, der udfører banklignende aktiviteter. Ingen af de nuværende danske fondsmæglerselskaber er store nok til at blive klassificeret i klasse 1. Klasse 3 er de såkaldte små og ikke indbyrdes forbundne selskaber, der skal indberette årligt. Hvis et selskab ikke klassificeres som klasse 1 eller 3, bliver selskabet automatisk klassificeret som klasse 2 selskab og skal dermed indberette hvert kvartal.

Den anden informationsskrivelse beskriver de krav om indberetning, som fondsmæglerselskaber i klasse 2 og 3 er underlagt. 

Skrivelsen indeholder tabeller, der viser hvilke indberetningskrav, der gælder for de enkelte klasser af selskaber. Indberetning sker fortsat via FIONA Online. Der er udviklet nye skabeloner til brug for indberetningerne. 

Klasse 2 selskaber skal indberette første gang pr. 30. september 2021 med frist 11. november 2021.
Klasse 3 selskaber skal indberette første gang pr. 31. december 2021 med frist 11. februar 2022.

Det skal bemærkes, at den EU-lovgivning (ITS), der fastlægger indberetningerne, først endelig godkendes senere i 2021. Der er offentliggjort et udkast til den ITS, der i detaljer beskriver skabeloner og felter i de nye skabeloner. Denne ITS kan findes under pkt. 1.g på: 

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1

Der forventes ingen materielle ændringer i ITS fra udkastet til den endelig godkendte version.