Ansøgning om tilladelse til udbud af valutaveksling

En virksomhed skal have tilladelse fra Finanstilsynet for lovligt at kunne udbyde valutaveksling, jf. §§ 40 og 41 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

 

Kravene for at opnå en tilladelse til udbud af valutaveksling:

En virksomhed skal opfylde en række krav for at opnå tilladelse til udbud af valutaveksling.

Virksomheden skal blandt andet have tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange på alle væsentlige områder, herunder på hvidvask og it-sikkerhedsområdet. Desuden skal Finanstilsynet vurdere, om virksomhedens ledelse og ejere af kvalificerede andele, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, lever op til kravene om egnethed og hæderlighed (fit & proper).

 

Ansøgningsprocedure

For at opnå tilladelse til at udbyde valutaveksling skal du indsende et ansøgningsskema samt de bilag, der er listet op i skemaet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget. 

Følgende oplysninger skal blandt andet indgå i ansøgningen:

 

 • Virksomhedens juridiske struktur med kopi af stiftelsesdokument og vedtægter samt adresse på virksomhedens hovedkontor.

  Kopi af stiftelsesdokument og vedtægter skal kun medsendes, hvis der er krav om udarbejdelsen af disse dokumenter i medfør af lovgivningen.

   

  Vejledning: Ved virksomhedens juridiske struktur menes der, i hvilken form virksomheden drives, fx om der er tale om et ApS, A/S eller enkeltmandsvirksomhed mv. I en del tilfælde vil den juridiske struktur fremgå af stiftelsesdokumentet.

   

 • En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel

   

  Vejledning: Virksomhedens forretningsmodel består af en grundig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter. Ud over en beskrivelse af valutavirksomhed skal øvrige aktiviteter også beskrives, hvis virksomheden udøver andre former for virksomhed. Øvrige aktiviteter kan fx være udbud af betalingstjenester.

  Både nuværende og planlagte aktiviteter skal fremgå af virksomhedens forretningsmodel.

   

 • En budgetprognose for de 3 kommende regnskabsår fra ansøgningstidspunktet og seneste reviderede årsregnskab, hvis et sådant er udarbejdet.

   

 • Oplysninger om medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion og kvalificerede ejere

  Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, skal der gives oplysninger om indehaveren. Hvis virksomheden drives som juridisk person uden bestyrelse og direktion, skal der gives oplysninger på den ledelsesansvarlige for virksomheden. 

  Ovennævnte personer skal dokumentere, at kravene i henhold i lovens § 45 er opfyldt (fit & proper), herunder bl.a. at ovennævnte personer har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetaget hvervet/stillingen. 

  Vejledning: Der skal vedlægges et udfyldt fit and proper-skema for ovennævnte personer. Til skemaet skal der vedlægges straffeattest og et udførligt CV. CV’et skal under hver stillingsbetegnelse indeholde en detaljeret beskrivelse af den funktion, som personen har varetaget.

  Det er muligt at bestille en straffeattest digitalt via politiets hjemmeside, hvis du har NemID. 

   
 • Oplysninger om ejere af en kvalificeret ejerandel i virksomheden, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, skal der gives oplysninger om indehaveren. Der skal for hver enkel juridisk og/eller fysisk person gives oplysning om størrelsen af disses andele.

Vejledning: Der er tale om kvalificeret ejerandel, når en person ejer mindst 10 procent af virksomheden eller stemmerettigheder i virksomheden eller ejer en andel, der giver mulighed for at udøve betydelig indflydelse på ledelsen af virksomheden. 

 • Endvidere vil Finanstilsynet foretage en vurdering af, hvorvidt virksomheden, dens ledelse og kvalificerede ejere er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af tilladelsen, jf. hvidvasklovens § 41, nr. 2,3 og 5, § 45 og § 81, stk. 5.

 • Medlemmerne af virksomhedens ledelse- og ejerkreds vil derfor via digital post modtage en anmodning om, at Finanstilsynet får udleveret en kopi af deres straffeattester fra politiet. Hvis Finanstilsynet finder, at der foreligger en fare for misbrug af tilladelsen, vil tilladelsesansøgningen blive nægtet, og virksomheden må derfor ikke udbyde valutavekslingsvirksomhed.

 • En risikovurdering af virksomheden 
  Virksomheder, der ønsker at udbyde valutaveksling, skal i medfør af hvidvasklovens § 7, stk. 1, udarbejde en risikovurdering af virksomheden, der identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. 

  Vejledning: Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens iboende risiko, dvs. risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering, uden at der tages højde for de foranstaltninger, virksomheden har foretaget for at begrænse denne risiko. Herunder skal der være en vurdering af, hvilke af virksomhedens aktiviteter der er mest risikofyldte og hvor risikoen for misbrug af hvidvask og terrorfinansiering vurderes at være størst. 
  Risikovurderingen skal danne grundlag for, at virksomheden kan vurdere hvilke forretningsområder, der skal prioriteres i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme samt hvilke operationelle procedurer, der skal iværksættes i de enkelte forretningsområder.

 • Virksomhedens skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Dette inkluderer blandet andet en beskrivelse af følgende: 
 • Virksomhedens it-sikkerhedspolitik, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og en beskrivelse af de forebyggende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme personoplysninger 
 • Virksomhedens forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter,og de forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil foretage for at degaring; de identificerede risici
 • Vejledning: Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning til hvidvaskloven, som omhandler, hvordan virksomheder og personer kan opfylde kravene i hvidvaskloven, og vejledningen giver en uddybende forklaring på reglerne i hvidvaskloven. Vejledningen til hvidvaskloven kan findes her
Inden du sender en ansøgning til Finanstilsynet, er det vigtigt, at du læser reglerne hertil grundigt igennem, så du sikrer dig, at ansøgningsmaterialet og forretningsgangene er tilstrækkelige. Finanstilsynet kan ikke godkende en ansøgning, før alle virksomhedens forretningsgange er tilstrækkelige. 

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, det vil sige med tilstrækkelige forretningsgange, vil Finanstilsynet bestræbe sig på at behandle ansøgningen indenfor 3 måneder. 

Det er gratis at ansøge om en tilladelse. Hvis du får tilladelse til at udbyde valutavekslingsvirksomhed, vil du hvert år blive afkrævet en afgift til Finanstilsynet. 
 

Ansøgningsskema

 

Fit and proper-skema

 

Løbende underretninger til Finanstilsynet

 

Hvis der sker ændringer

Virksomheder med tilladelse til valutaveksling skal underrette Finanstilsynet, hvis der indtræder ændringer i forhold til de oplysninger, Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund for tilladelsen. Underretningen skal ske senest 2 uger efter ændringen.

 

Du kan læse om reglen i hvidvasklovens § 43 her.

 

Oplysninger om ændringer i ledelsen og kvalificerede ejere

Hvis der indtræder et nyt medlem af bestyrelsen eller direktionen, ledelsesansvarlig eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed i en valutavekslingsvirksomhed samt ejere af kvalificerede andele, skal dette meddeles Finanstilsynet. Der skal samtidig gives oplysninger om personens egnethed og hæderlighed, se skema ovenfor. Det skal også meddeles Finanstilsynet, hvis oplysningerne om et medlem af bestyrelsen, direktionen eller ledelsesansvarlige samt kvalificerede ejere ændrer sig. Det samme gælder for indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Meddelelsen skal ske senest 2 uger efter ændringen. 

Ændringer kan for eksempel være, hvis en person er blevet idømt en straf efter straffeloven eller er under gældssanering. Du kan læse nærmere om reglen i hvidvasklovens § 45, stk. 1. 

Reglen om, at ændringer skal meddeles Finanstilsynet kan du læse i lovens § 45, stk. 2.  

 

Kvartalsvis indberetning til Finanstilsynet 
Finanstilsynet skal henlede opmærksomheden på, at valutavekslingsvirksomheder er forpligtede til at indberette en række oplysninger kvartalsvis til Finanstilsynet, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. Bekendtgørelsen kan findes her. Nærmere information om denne indberetning findes på Finanstilsynets hjemmeside.

Til orientering har indberetningspligten været gældende siden 1. januar 2021.

 

Årlig underretning til Finanstilsynet

Virksomheder med tilladelse til valutaveksling skal senest den 1. april hvert år indsende en erklæring om, at virksomheden opfylder betingelserne for at opnå tilladelse efter lovens §§ 40 og 41, og en oversigt over virksomhedens ledelse og eventuelle ejere af kvalificerede andele. Erklæringen skal være underskrevet af virksomhedens bestyrelse og direktion.

 

Drives virksomheden som juridisk person uden bestyrelse og direktion, skal erklæringen underskrives af den eller de ledelsesansvarlige for virksomheden. Hvis valutaveksling udøves som enkeltmandsvirksomhed, skal erklæringen underskrives af indehaveren.

 

Du kan læse om reglen i hvidvasklovens § 44.

 

Du kan finde erklæringen her.