Ansøgning om tilladelse som e-penge-institut

En virksomhed kan vælge imellem at ansøge om begrænset tilladelse til at udstede e-penge eller ansøge om fuld tilladelse som e-pengeinstitut.

I det følgende oplistes de krav, der stilles, for at en virksomhed kan opnå tilladelse som e-pengeinstitut samt de oplysninger, som skal sendes til Finanstilsynet i forbindelse med en ansøgning som e-pengeinstitut.

Kravene til tilladelse som e-pengeinstitut

En virksomhed skal opfylde følgende krav for at opnå en tilladelse som e-pengeinstitut:

 • Virksomheden drives i et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab med begrænset ansvar eller en forening med begrænset ansvar, og virksomheden har en bestyrelse og en direktion.
 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark og udøver som minimum en del af sine aktiviteter i Danmark.
 • Virksomheden opfylder kravene om startkapital.
 • En virksomhed, der søger om tilladelse som e-pengeinstitut efter § 8, skal have en startkapital, der mindst udgør et beløb svarende til 350.000 euro.
 • En virksomhed, der søger om tilladelse som betalingsinstitut efter § 9, og som udbyder en eller flere betalingstjenester, som er nævnt i bilag 1, nr. 1-5, skal have en startkapital, der mindst udgør et beløb svarende til 125.000 eur
 • En virksomhed, der søger om tilladelse som betalingsinstitut efter § 9, og som udbyder betalingstjenester, som er nævnt i bilag 1, nr. 6, skal have en startkapital, der mindst udgør et beløb svarende til 20.000 euro.
 • En virksomhed, der søger om tilladelse som betalingsinstitut efter § 9, og som udbyder betalingstjenester, som er nævnt i bilag 1, nr. 7, skal have en startkapital, der mindst udgør et beløb svarende til 50.000 euro.
 • Medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion opfylder kravene til egnethed og hæderlighed.
  • Skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen,
  • Skal have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen,
  • Ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde,
  • ikke må have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering
  • ikke må have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at medlemmet ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde
 • Virksomhedens ejere af kvalificerede andele, jf. § 7, nr. 40, opfylder kriterierne i § 23 i lov om betalinger.
 • Virksomheden har ikke snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 19, i lov om finansiel virksomhed, til andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.
 • Virksomheden har forsvarlige og effektive organisatoriske strukturer, forretningsgange og procedurer.
 • en klar organisatorisk struktur med en veldefineret gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,
 • hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,
 • skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder,
 • effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, instituttet er eller kan blive udsat for,
 • de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dets virksomhed, og til at anvende ressourcerne hensigtsmæssigt,
 • procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,
 • fyldestgørende interne kontrolprocedurer
 • betryggende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på it-området
 • Virksomheden har tilstrækkelige procedurer, der sikrer, at den kan leve op til sine forpligtelser i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
 • Virksomheden har truffet passende foranstaltninger for at beskytte de midler, der tilhører brugerne af betalingstjenester.
 • Virksomheden vurderes at være i stand til at gennemføre en forsvarlig drift.

Ansøgningsprocedure

En virksomhed, som ønsker at opnå en tilladelse som e-pengeinstitut, skal ansøge Finanstilsynet herom. Ansøgningsskemaet samt alle de bilag der er listet op i skemaet, indsendes til Finanstilsynet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

De enkelte punkter vedrørende de oplysninger, som skal indeholdes i ansøgningen, uddybes i henholdsvis lov om betalinger og EBA’s retningslinjer af 08/11/2017 om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09). (Herefter benævnt ”EBA’s guidelines”)

Retningslinjerne kan findes på følgende linkFinanstilsynet har efter hvert af de nedenstående punkter indsat en henvisning til det relevante punkt i EBA’s guidelines.

En ansøgning om en tilladelse som e-pengeinstitut skal som minimim indeholder følgende oplysninger:

 1. Oplysninger om virksomhedens retlige form med kopi af stiftelsesdokument og vedtægter.
 2. Adressen på virksomhedens hovedkontor.
 3. En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel med en oversigt over virksomhedens nuværende og planlagte forretningsaktiviteter, herunder hvilke betalingstjenester virksomheden ønsker at udbyde. (Se hertil retningslinje 3 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 4. En forretningsplan med en budgetprognose for de 3 første regnskabsår, som viser, at ansøgeren er i stand til at gennemføre en forsvarlig drift, og senest reviderede årsregnskab, såfremt et sådant er udarbejdet. (Se hertil retningslinje 4 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 5. Oplysninger om virksomhedens organisationsstruktur, herunder den tilsigtede brug af agenter og filialer og kontrollen heraf og den planlagte brug af outsourcing og deltagelse i et nationalt eller internationalt betalingssystem. (Se hertil retningslinje 5 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 6. Oplysninger om den planlagte grænseoverskridende virksomhed og etablering i et andet EU- eller EØS-land.
 7. Dokumentation for, at virksomheden råder over den krævede startkapital, jf. § 10, stk. 1, nr. 3. (Se hertil retningslinje 6 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 8. Oplysninger til brug for vurderingen af, om bestyrelsesmedlemmer og direktører opfylder kravene om egnethed og hæderlighed i henhold til § 30. (Se hertil retningslinje 16 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 9. Oplysninger om identiteten af personer, der ejer kvalificerede andele i virksomheden, størrelsen af deres andel og dokumentation for deres egnethed under hensyn til nødvendigheden af at sikre en fornuftig og forsvarlig forvaltning af instituttet, jf. kriterierne i § 23. (Se hertil retningslinje 15 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 10. Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte de midler, som tilhører brugerne, jf. § 35. (Se hertil retningslinje 7 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 11. Virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, jf. § 25. (Se hertil retningslinje 8 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 12. Virksomhedens forretningsgange for håndtering og opfølgning på sikkerhedshændelser og sikkerhedsrelaterede kundeklager, herunder procedurer for indberetning af sikkerhedshændelser, jf. § 127. (Se hertil retningslinje 9 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 13. De interne kontrolforanstaltninger, som virksomheden har indført for at opfylde forpligtelserne i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/847/EU af 25. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler. (Se hertil retningslinje 14 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 14. Virksomhedens forretningsgange og procedurer til at sikre lagring, overvågning, sporing og begrænsning af adgang til følsomme betalingsdata. (Se hertil retningslinje 10 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 15. Virksomhedens beredskabsplan, herunder en klar beskrivelse af de kritiske funktioner, effektive beredskabsplaner og procedurer til regelmæssigt at teste og evaluere, om sådanne planer er tilstrækkelige. (Se hertil retningslinje 11 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 16. De principper og definitioner, som virksomheden anvender til at indsamle statistiske data om drift og misbrug, jf. § 127, stk. 3. (Se hertil retningslinje 12 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 17. Virksomhedens sikkerhedspolitik, en detaljeret risikovurdering i tilknytning til de betalingstjenester, som virksomheden påtænker at udbyde, og en beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme betalingsdata og personoplysninger. Beskrivelsen af foranstaltningerne skal indeholde oplysninger om, hvordan virksomheden sikrer et højt niveau af teknisk sikkerhed og databeskyttelse, herunder vedrørende de software- og it-systemer, der anvendes af ansøgeren eller de virksomheder, som ansøgeren outsourcer alle eller dele af sine aktiviteter til. (Se hertil retningslinje 3 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)
 18. Oplysninger om virksomhedens revisor. (Se hertil retningslinje 17 under punkt 4.3 i EBA’s guidelines)

Oplysningerne i nr. 5, 10, 11 og 12, skal endvidere indeholde en beskrivelse af de organisatoriske og revisionsmæssige foranstaltninger, som virksomheden har truffet for at beskytte brugernes interesser og sikre kontinuitet i forbindelse med udstedelsen af elektroniske penge eller udførelsen af betalingstjenester.

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, dvs. en ansøgning der indeholder alle oplysninger og bilag, som er nødvendige for at Finanstilsynet kan behandle ansøgningen, så har Finanstilsynet 3 måneder til at behandle ansøgningen. Bemærk, at virksomheden skal indsende en beregning på alle tre metoder, jf. bilag 2 til loven, samt en indstilling til hvilken metode der bør anvendes.

Det er gratis at ansøge om en tilladelse. En tilladelse som betalingsinstitut, koster hvert år en afgift til Finanstilsynet.

Mulighed for at ansøge om begrænset tilladelse

Det er muligt at ansøge om begrænset tilladelse til at udstede e-penge i henhold til lov om betalinger § 50, hvis udeståendet af elektroniske penge på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro. Læs mere om denne tilladelse her. Overstiger udeståendet derimod dette beløb, skal virksomheden have en fuld tilladelse som e-pengeinstitut som beskrevet ovenfor.

Spørgsmål

Betalingstjenesteteamet kan kontaktes på finanstilsynet@ftnet.dk ved eventuelle spørgsmål angående ansøgningsprocedurer samt de krav, som stilles virksomhederne og ansøgningernes indhold.

Ansøgningsskema til tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut. 

Hent skema til kvalificerede ejere her (link)

Hent skema til fit & proper her (link)

Vejledning til hvidvaskforretningsgang (link)

Link til ny hvidvaskvejledning (link)

EBA retningslinjer (link)

Betaling af afgifter til Finanstilsynet (link)

Link til lov om betalinger (link)