Ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester

En virksomhed kan udøve betalingstjenester med en begrænset tilladelse, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder på intet tidspunkt overstiger et beløb, der svarer til værdien af 3 mio. euro om måneden.

Hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de forudgående 12 måneder overstiger et beløb der svarer til værdien af 3 mio. euro bortfalder tilladelsen. Virksomheden skal i stedet have en tilladelse som betalings- eller e-pengeinstitut for at udbyde betalingstjenesterne.

Kravene til en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester

De krav, som en virksomhed skal opfylde for at opnå en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, er fastlagt i §§ 52 og 53 i lov om betalinger. En virksomhed skal overordnet opfylde følgende krav for at få en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester her i landet:

 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark.
 • Virksomhedens ejere af kvalificerede andele skønnes ikke at modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden
 • Virksomheden har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange på alle væsentlige områder, herunder for
  • Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
  • IT-sikkerhed
  • Overvågning af volumengrænse
 • Virksomhedens ledelse og ejer kan proper-godkendes.

Ansøgningsprocedure

Hvis en virksomhed skal ansøge om en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, så skal virksomheden indsende ansøgningsskemaet samt alle de bilag der er listet op i skemaet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

Inden du sender en ansøgning ind, er det vigtigt, at du læser reglerne og grundigt igennem, således at du sikrer dig, at ansøgningen, og herunder forretningsgangene er tilstrækkelige. Finanstilsynet kan ikke godkende en ansøgning, førend alle virksomhedens forretningsgange er tilstrækkelige.

Kravene til indholdet af en ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester er fastlagt i § 54 i lov om betalinger. En ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester skal indeholde følgende oplysninger til brug for Finanstilsynets vurdering af virksomhed:

 • Virksomhedens retlige form med kopi af stiftelsesdokument og vedtægter.
 • Adressen på virksomhedens hovedkontor.
 • En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, herunder en oversigt over virksomhedens nuværende og planlagte forretningsaktiviteter.
 • En budgetprognose for de 3 første regnskabsår og det senest reviderede årsregnskab, såfremt et sådant er udarbejdet.
 • Oplysninger om de forventede samlede betalingstransaktioner eller det forventede omfang af udstedte elektroniske penge opgjort pr. måned ud fra en gennemsnitsberegning.
 • Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, direktører og, hvor det er relevant, ledelsesansvarlige for instituttets betalingstjenesteaktiviteter, der dokumenterer, at kravene i § 53 er opfyldt.
 • Oplysninger om reelle ejere, der dokumenterer, at kravene i § 53, stk. 3 er opfyldt.
 • Oplysninger om ejere af en kvalificeret ejerandel i virksomheden, størrelsen af disses andele og dokumentation for ejernes egnethed til at sikre en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden.
 • Oplysninger om virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, omfattende:
  • Virksomhedens it-sikkerhedspolitik, en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter og en beskrivelse af de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme betalingsdata og personoplysninger.
  • Virksomhedens forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici.
  • Virksomhedens forretningsgange for håndtering af og opfølgning på sikkerhedshændelser og sikkerhedsrelaterede kundeklager, herunder for indberetning af sikkerhedshændelser, jf. §§ 126 og 127 i lov om betalinger.
  • En beskrivelse af instituttets forretningsgange om at sikre lagring, overvågning, sporing og begrænsning af adgang til følsomme betalingsdata.
 • Virksomhedens forretningsgang for overvågning af volumengrænsen fastsat i enten § 50, stk. 3, eller § 51, stk. 3.

 

De enkelte punkter vedrørende de oplysninger, som skal indeholdes i ansøgningen, uddybes i lov om betalinger henholdsvis Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer af 08/11/2017 om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09).

Retningslinjerne kan findes på følgende link.

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, dvs. en ansøgning indeholdende alle oplysninger, som er nødvendige for at behandle ansøgningen, har Finanstilsynet 3 måneder til at behandle ansøgningen.

Det er gratis at ansøge om en tilladelse. Hvis du får en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, så vil du hvert år blive afkrævet en afgift til Finanstilsynet.

 

Du finder ansøgningsskema til begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjeneste her.

Har du ikke et NemID, kan du benytte skemaet her.

Skema til kvalificerede ejere

Skema til fit & proper 

Vejledning til hvidvaskforretningsgang (link)

Link til ny hvidvaskvejledning (link)

EBA retningslinjer (link)

Betaling af afgifter til Finanstilsynet (link)

Link til lov om betalinger (link)