Finanstilsynet offentliggør liste over statsautoriserede revisorer, der er certificerede til at påtegne årsrapporter for kreditinstitutter og forsikringsselskaber

For at påtegne årsrapporter for 2014 og fremover for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed § 5, stk.1, nr. 1, litra a, b og e, skal revisorerne være certificerede af Finanstilsynet.

For at opnå Finanstilsynets certificering for 2014 skal en revisor have beskæftiget sig med ydelser til finansielle virksomheder i mindst 600 timer indenfor de seneste 5 år, heraf skal mindst 400 timer vedrøre egentlige revisionsydelser til den type virksomhed, revisoren ønsker at være certificeret til.

Fra 2015 forøges kravene til revisors erfaringstimer gradvist, således at revisor for at være certificeret til at påtegne årsrapporter for ovennævnte finansielle virksomheder for 2017 skal have beskæftiget sig med ydelser til finansielle virksomheder i mindst 1.500 timer indenfor de seneste 5 år, heraf 1.000 timer med revisionsydelser til den type virksomhed revisor er certificeret til.

Endvidere skal revisorerne gennemføre en efteruddannelse på minimum 60 timer over 3 år specifikt rettet mod finansiel virksomhed, udover den efteruddannelse, der kræves for andre godkendte revisorer.

Finanstilsynet vil løbende føre tilsyn med, at revisorerne opfylder kriterierne for at opnå eller bibe-holde deres certificering. I dette tilsyn vil det blandt andet indgå, om en revisor har haft en sag ved Revisornævnet, er blevet pålagt strafansvar for overtrædelse af relevant lovgivning eller i øvrigt har udvist en adfærd, der giver grund til antage, at han eller hun ikke vil varetage hvervet på betryggende vis.

Certificeringsordningen er et led i bestræbelserne på fortsat at opretholde tilliden til den finansielle sektor.